Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Tratate de colaborare

În prezent, dezvoltarea şi promovarea colaborării cu sistemele penitenciare din străinătate şi organizaţiile internaţionale ce-şi desfăşoară activitatea în domeniul executării pedepselor penale a căpătat o amploare deosebită prin schimbul de experienţă şi practicilor pozitive care au contribuit esenţial la intensificarea procesului de reformare şi ajustare la standardele internaţionale a sistemului penitenciar naţional.

 

În acest context, a fost impulsionată colaborarea internaţională cu sistemele penitenciare din Norvegia, Germania, România, Turcia, Polonia, Letonia, Lituania, Ucraina, precum şi organizaţiile internaţionale din Germania, Norvegia, Turcia ş.a.

 

La acest capitol, se observă o strînsă colaborare cu Consiliul Europei, unde au fost efectuate un şir de vizite de lucru, toate fiind axate pe familiarizarea sistemului penitenciar naţional cu reglementările şi condiţiile de detenţie din instituţiile penitenciare din alte ţări.

 

Ulterior, pe marginea acestor obiective a fost elaborat un Program de colaborare între Departamentul Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova şi Direcţia Generală de Afaceri Juridice a Consilului Europei, bazat pe următoarele domenii prioritare:

 

  • Tratamentul (reglementarea normativă şi crearea condiţiilor corespunzătoare de detenţie) persoanelor condamnate la detenţiune pe viaţă şi pedeapsa închisorii pe termene mari;

  • Tratamentul deţinuţilor minori şi reintegrarea acestora în societate;

  • Instruirea şi formarea personalului penitenciar;

  • Construcţia de noi instituţii penitenciare (case de arest), care să corespundă exigenţelor standardelor internaţionale;

  • Implementarea în legislaţie şi practica naţională a noilor Reguli penitenciare europene;

  • Aplicarea pe scară largă a pedepselor alternative detenţiei şi a probaţiunii, care în prezent sunt în proces de realizare, etc.

 

Un aspect important în acest context constituie colaborarea cu agenţiile Organizaţiei Naţiunilor Unite, graţie eforturilor cărora s-a realizat un şir de acţiuni menite să asigure realizarea de către instituţiile sistemului penitenciar a sаrcinilor impuse prin lege: Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF); Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA); Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD); Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Crime (UNODC), Programul Naţiunilor Unite privind HIV/ SIDA (UNAIDS).

 

O altă latură pozitivă a activităţii de colaborare a sistemului penitenciar naţional este colaborarea cu organizaţiile non-guvernamentale internaţionale. Un aport esenţial în dezvoltarea sistemului penitenciar îi aparţine Misiunii Norvegiene pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Republica Moldova (NORLAM); Fundaţiei germane pentru Colaborare Juridică Internaţională (IRZ); Fundaţiei SOROS Moldova, Societăţii Internaţionale a Drepturilor Omului, Secţia din Republica Moldova (SIDO-SRM) etc.

 

În cadrul proiectelor bilaterale între sistemul naţional şi sistemele penitenciare din străinătate au fost organizate un şir de seminare instructive pentru personalul penitenciar cu acordarea asistenţei de expertiză şi consultanţă, bazată pe problemele ce ţin de reformarea sistemului penitenciar al Moldovei prin prisma experienţei specialiştilor din străinătate la compartimentele: Managementul în instituţiile penitenciare; Asistenţa medicală a deţinuţilor; Reintegrarea socială a condamnaţilor; Rolul psihologilor în corijarea deţinuţilor; Relaţii între personal şi deţinuţi; Drepturile şi obligaţiunile deţinuţilor (seminar cu participarea experţilor din Olanda); Tratamente aplicate deţinuţilor, Asigurarea pazei şi securităţii (în cadrul centrelor de instruire a Poloniei); Managementului penitenciar, mecanismul de ajustare a sistemului penitenciar moldovenesc la standardele penitenciare europene în contextul proceselor de integrare europeană etc.

 

Începînd cu anul 2000, în conformitate cu Programul de pregătire şi perfecţionare a cadrelor de penitenciar din ţara noastră, stabilit şi semnat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor din România şi Departamentul Instituţiilor Penitenciare din Moldova, în cadrul Şcolii de Formare şi Pregătire Profesională a Agenţilor „Tg.Ocna” au fost instruiţi 100 de colaboratori ai sistemului penitenciar din Moldova, ce constituie o contribuţie esenţială în susţinerea reformelor desfăşurate în sistemul penitenciar al ţării noastre, în special în contextul resocializării şi facilitării integrării în societate a persoanelor deţinute.

 

În contextul relaţiilor de colaborare cu partenerii din străinătate, o deosebită atenţie a fost acordată reformării domeniului de resocializare a condamnaţilor. Astfel, în anul 2006, în cadrul unui proiect bilateral între sistemele penitenciare moldo-lituaniene a fost elaborat „Modelul de resocializare a condamnaţilor.

 

Departamentul Instituţiilor Penitenciare a stabilit o relaţie fructuoasă de colaborare cu Confederaţia Elveţiană. În acest context, Departamentul Instituţiilor Penitenciare cu suportul Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare din Republica Moldova au reuşit în toamna anului 2007, realizarea proiectului implementat cu un an mai tîrziu, care avea drept scop crearea unor condiţii euro în Penitenciarul nr. 7 - Rusca.

 

Concomitent, în cadrul proiectului comun cu Fundaţia Leopold Bachmann-Stiftung, Servicii de Dezvoltare din Lihtenstein, Fundaţia Caritas Elveţia, Fundaţia Caritas Luxembourg, UNICEF-Moldova, Ambasada Republicii Federale din Germania, Agenţia Suedeză de Dezvoltare Internaţională, A.O.”ADRA”, în anul 2009 a fost inaugurată "Casa mamei şi copilului" din cadrul Penitenciarului nr.16 Pruncul, unde se deţin mamele cu copii de pînă la trei ani.

 

Reformarea sistemului penitenciar din Republica Moldova cu suportul Misiunii Norvegiene pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Republica Moldova (NORLAM) prin crearea unei instituţii corecţionale pentru minori, ţinînd cont de practicile pozitive europene din domeniu şi respectarea drepturilor omului.

 

În final ţinem să menţionăm că relaţiile de cooperare internaţională continuă să se ramifice în contextul prosperării sistemului penitenciar naţional.

 

În ultimii ani au fost obţinute progrese notorii în activitatea Departamentului Instituţiilor Penitenciare, iar performanţa profesională a personalului penitenciar s-a îmbunătăţit constant.

 

Cooperarea cu organizaţiile non-guvernamentale şi societatea civilă atestă o îmbunătăţire a arealului de activitate al sistemului penitenciar din Republica Moldova.

 

Departamentul Instituţiilor Penitenciare întreţine o relaţie frumoasă de cooperare cu societatea civilă. În scopul susţinerii reformelor penitenciare şi îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie în instituţiile penitenciare, în acest proces au fost antrenate mai multe organizaţii non-guvernamentale, cum ar fi:

 

Societatea Internaţională a Drepturilor Omului, Secţia din Republica Moldova (SIDO-SRM);  

Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI;

Institutul de Reforme Penale (IRP)

Asociaţia obştească ADRA”;

Asociaţia obştească “Viaţa Nouă”;

Centrul Medical de Reabilitare a Victimelor Torturii "MEMORIA";

 

ONG “Proiecte Inovatoare în Penitenciare” strîns colaborează cu Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova din anul 2002. Organizaţia neguvernamentală activează prin intermediul unei echipe de profesionişti în domeniile asistenţei medicale, psihosociale şi de promovare a drepturilor deţinuţilor, avînd ca scop îmbunătăţirea sănătăţii fizice şi spirituale în beneficiul persoanelor privative de libertate şi a sănătăţii societăţii în general.

 

ONG are o bogată experienţă în realizarea activităţilor de reducere a noxelor în toate penitenciarele: distribuirea medicamentelor, dezinfectanţilor, prezervativelor, soluţiilor antiseptice, shimb de seringi, suport informaţional al deţinuţilor şi a colaboratorilor din penitenciare. 

 

Organizaţiile nonguvernamentale menţionate efectuează periodic vizite în instituţiile penitenciare, scopul cărora este acordarea asistenţei juridice deţinuţilor, pregătirea lor către eliberare, desfăşurarea unor treninguri pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă aceştia.

 

Totodată, este de menţionat parteneriatul cu reprezentanţii diverselor confesiuni religioase, cum ar fi: Biserica Ortodoxă, Uniunea Bisericilor Creştinilor Evanghelişti-Baptişti, Biserica Adventiştilor de Ziua a şaptea, Cultul Penticostal, Comunitatea "Biserica Păcii", Cultul Carismatic, Biserica Biblică, Armata Salvării şi altele.

 

Reprezentanţii confesiunilor religioase efectuează vizite în instituţiile penitenciare, susţinînd prelegeri şi discuţii, concerte de muzică religioasă şi mese de binefacere. Deasemenea, în contextul cooperării cu confesiunile nominalizatte, sistemul penitenciar a beneficiat de numeroase ajutoare umanitare.