Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Direcţia Juridică

Alexandru ADAM

Şef al Direcţiei juridice

Gradul special: colonel de justiţie

Tel. de contact: 022 409 739

 

Direcţia Juridică este o unitate structurală independentă în cadrul aparatului central al DIP, care este condusă de către Şeful direcţiei şi se subordonează nemijlocit Directorului General al Departamentului Instituţiilor Penitenciare.

 

Sarcinile principale ale Direcţiei Juridice sunt asistenţa juridică a activităţii Departamentului Instituţiilor Penitenciare, reprezentarea în instanţele de judecată şi alte autorităţi, precum şi perfecţionarea cadrului legislativ-normativ al sistemului penitenciar şi execuţional-penal.

 

Prerogativele Direcţiei Juridice rezidă din atribuţiile sale, care sunt realizate prin asigurarea asistenţei şi consultanţei juridice, reprezentarea intereselor ale Departamentului Instituţiilor Penitenciare în instanţele de judecată şi în relaţiile cu autorităţile publice, planificarea şi participarea la elaborarea proiectelor de legi, precum şi a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului Republicii Moldova, actelor normative ale Ministerului Justiţiei cît şi altor acte normative ale organelor administraţiei publice centrale. Precum şi efectuarea expertizei juridice a proiectelor, tratatelor internaţionale înaintate, a proiectelor actelor normative prezentate DIP sau Ministerului Justiţiei spre avizare, Direcţia juridică exercită şi alte atribuţii conform legislaţiei în vigoare.

 

Din cele expuse mai sus Direcţia Juridică constituie una din unităţile structurale de bază ale DIP şi este investită cu funcţii de importanţă esenţială pentru funcţionarea, atît a Departamentului, cît şi a sistemului penitenciar la general. Astfel, doar pe parcursul ultimilor patru ani de activitate Direcţia juridică a elaborat şi iniţiat procedurile de adoptare a peste 50 de acte normative şi legislative, a întocmit peste 200 avize asupra proiectelor de acte legislative şi normative, a acumulat materialul probator pentru susţinerea poziţiei Guvernului în aproximativ 40 de cauze formulate de către deţinuţi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, şi a asigurat reprezentarea Ministerului Justiţiei şi DIP în aproximativ 500 de cauze civile, economice, de contencios administrativ sau examinate în procedură penală de către judecătorii de instrucţie, etc. 

Tags: