Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Consiliul consultativ

Aspecte generale privind funcționarea Consiliului consultativ al Departamentului Instituțiilor Penitenciare

 

Consiliul consultativ al Departamentului Instituţiilor Penitenciare constituie un organ de examinare şi adoptare colegială a deciziilor pe probleme de importanţă majoră privind organizarea activităţii sistemului penitenciar în vederea eficientizării acesteia, care este instituit în temeiul prevederilor pct.17 al Regulamentului cu privire la Departamentul Instituţiilor Penitenciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1310 din 24 noiembrie 2008.

 

Din componenţa Consiliul consultativ al DIP fac parte: directorul DIP (preşedintele consiliului din oficiu), directorii adjuncţi ai DIP, colaboratori ai corpului de comandă, conducători ai subdiviziunilor subordonate, cât şi alte persoane desemnate de către ministru la propunerea directorului.

 

Lucrările de secretariat ale Consiliului sunt asigurate de către Direcţia inspectare generală şi activitate analitică.

 

Şedinţele ordinare ale Consiliului se convoacă nu mai rar de o dată în trimestru, în conformitate cu Planul de lucru. Şedinţele extraordinare se convoacă de către preşedintele Consiliului sau la cererea a cel puţin 1/3 din membri, în vederea examinării şi soluţionării chestiunilor imediate.

 

Şedinţa Consiliului este deliberativă dacă la ea participă 2/3 din membrii.

 

Hotărârile se adoptă prin majoritatea de voturi a membrilor Consiliului, se înregistrează şi se pun în aplicare prin ordinele Directorului DIP.

 

Proiectul hotărârii Consiliului (actului normativ) este elaborat de către subdiviziunea raportoare a chestiunii, coordonată obligatoriu cu directorii adjuncţi ai DIP, Direcţia inspectare generală şi activitate analitică şi, după caz, cu alţi membri ai Consiliului, care prin semnătură vizează proiectul.

 

Mersul lucrărilor Consiliului se reflectă în procesul-verbal al şedinţei. Extrasele din procesul-verbal se expediază în acelaşi termen conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cărora Consiliul le-a pus în sarcină executarea măsurilor trasate.

 

Controlul executării sarcinilor şi misiunilor, evidenţa şi păstrarea hotărârilor şi proceselor-verbale ale şedinţelor se efectuează de către Direcţia inspectare generală şi activitate analitică.

 

Regulamentul privind funcționarea Consiliului consultativ al DIP

Componența nominală a Consiliului consultativ al DIP

Hotărârea nr.1 din 28.10.2016 a Consiliului consultativ al DIP

Hotărârea nr.1 din 27.01.2017 a Consiliului consultativ al DIP

Hotărârea nr.2 din 31.03.2017 a Consiliului consultativ al DIP (caracter secret)

Hotărârea nr.3 din 21.07.2017 a Consiliului consultativ al DIP

Hotărârea nr.4 din 18.08.2017 a Consiliului consultativ al DIP

Hotărârea nr.5 din 08.09.2017 a Consiliului consultativ al DIP

Hotărârea nr.6 din 20.10.2017 a Consiliului consultativ al DIP

Hotărârea nr.7 din 21.11.2017 a Consiliului consultativ al DIP

Hotărârea nr.8 din 22.12.2017 a Consiliului consultativ al DIP

Hotărârea nr.1 din 12.01.2018 a Consiliului consultativ al DIP

Hotărârea nr.2 din 16.02.2018 a Consiliului consultativ al DIP