Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Anunțuri / Proiecte de acte

 

01.02.2016- Planul de integritate pentru anii 2016-2017

Procesul de evaluare a riscurilor de corupţie la Departamentul Instituţiilor Penitenciare a fost finalizat de Centrul Naţional Anticorupţie elaborînd, în comun cu reprezentanţii DIP, Planul de Integritate pentru anii 2016–2017.

 

 

Documentul conţine politici care stabileşte un complex de acţiuni, menite să excludă sau să diminueze factorii de risc ce favorizează corupţia în cadrul instituţiei. 

 

 

Evaluarea s-a desfăşurat în trei etape, fiind expuse analizei domeniile vulnerabile, între care achiziţiile publice, activitatea comisiei penitenciarului şi procesul de primire a coletelor pentru condamnaţi. Pentru colectarea informaţiei despre riscurile reale şi potenţiale de corupţie şi pentru identificarea circumstanţelor care pot încuraja comportamentele neintegre ale angajaţilor au fost utilizate metode precum evaluarea cadrului normativ relevant pentru instituţie, chestionarea angajaţilor, a managerilor operaţionali, analiza incidentelor de integritate, evaluarea relaţiilor instituţiei cu publicul, analiza proceselor şi procedurilor de lucru, etc.

 

 

Pe parcursul evaluării au fost constatate unele deficienţe ce ţin de:

 

- activitatea Comisiei penitenciarului (Regulament de activitate neconform prevederilor normative, organizare deficitară a procesului de lucru, lacune procedurale, printre care caz de formulare a unor concluzii eronate (false) în  caracteristica sau dosarul condamnatului în vederea agravării sau atenuării situaţiei acestuia, neexercitarea căilor de atac împotriva încheierilor hotărîrilor de judecată privind eliberarea înainte de termen a condamnatului, etc);

 

- achiziţiile publice (aplicarea inadecvată a cadrului normativ, inclusiv nerespectarea principiului de transparenţă în procesul achiziţiilor publice, specificaţi parametri după un furnizor concret, discriminarea ofertanţilor şi evaluarea necalitativă a datelor de calificare, gestionarea deficitară a contractelor, etc);

 

-  procesul de primire a coletelor pentru condamnaţi (lipsa regulamentelor de activitate a serviciilor regim şi supraveghere în penitenciare, lipsa încăperilor destinate primirii, controlului şi distribuirii coletelor, precum şi a utilajului special pentru verificarea bunurilor la punctul de trecere şi control, lipsa mijloacelor de supraveghere audio-video, neîntocmirea actului privind stabilirea bunurilor interzise, control managerial insuficient, etc). 

 

 

În vederea excluderii sau diminuării factorilor de risc, Planul de integritate include activităţi aferente îmbunătăţirii cadrului normativ departamental, eficientizării sistemului organizatorico-juridic al instituţiei şi de control intern, sporirii vigilenţei şi sensibilizării legate de integritate şi consolidării relaţiilor instituţiei cu publicul.

 

 

Documentul de politici poate fi vizualizat pe site-ul DIP accesînd aici.

 

 

Notă: Procesul de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul DIP a fost desfăşurat în vederea realizării pct. 47 din Planul de acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.76 din 16.05.2014, având la bază Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în autorităţile şi instituţiile publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008.

 

25.02.15 Departamentul Instituţiilor Penitenciare (DIP) iniţiază, procesul elaborării Strategiei dezvoltării sistemului penitenciar pe anii 2015-2020. 

 

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea şi eficientizarea activităţii sistemului penitenciar, pentru reafirmarea rolului acestuia în cadrul sistemului de înfăptuire a justiţiei.

De asemenea, pentru a stabili direcţiile principale, formele şi metodele de intervenţie –pentru o perioadă de pînă în anul 2020, în domeniile:

- întreţinerii în condiţii decente a persoanelor private de libertate conform standardelor europene;

- asistenţei psihosociale şi educative a persoanelor private de libertate;

 - echivalării serviciilor medicale acordate, persoanelor private de libertate, cu cele oferite în instituţiile medicale publice.

- sporirii numărului locurilor de muncă pentru angajarea persoanelor private de libertate;

- managementului penitenciar prin descentralizarea progresivă a actului decizional pînă la nivel regional;

 - organizării escortării persoanelor private de libertate la instanţele de judecată; - consolidării managementului resurselor umane ale sistemului penitenciar;

- dotării cu echipament tehnic necesar activităţii serviciilor din penitenciare; - ajustării numărului de funcţii necesar organizării eficiente a serviciului în cadrul sistemului penitenciar, pînă la atingerea coraportului stabilit pentru instituţiile de detenţie europene;

- „demilitarizării” sistemului penitenciar, în sensul transformării acestuia dintr-o instituţie care apără în primul rînd interesele statului, într-un serviciu public, în folosul comunităţii şi care apără în primul rînd interesele şi drepturile omului;

- prevenirii şi combaterii corupţiei din cadrul sistemului penitenciar;

- dezvoltării relaţiilor de colaborare instituţională şi societatea civilă la nivel naţional şi internaţional.

 

La acestea urmînd, a se alinia şi alte priorităţi care să contribuie la respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate, facilitarea reintegrării sociale, precum şi de reducere a riscului degradării condiţiei individului pe parcursul executării pedepsei. Elaborarea Staregiei este determinată de faptul că, actualul document de politici „Concepţia reformării sistemului penitenciar” aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1624 din 31.12.2003, este considerată perimată şi lipsită de iniţiative semnificative noi. Deoarece, prin modificările operate în anul 2007 (Hotărîrea Guvernului Nr. 738 din 29.06.2007) în privinţa Concepţiei reformării sistemului penitenciar, termenul limită de realizare a fost prelungit din anul 2013 către anul 2020.

 

Prin aceasta s-au stabilit alţi termeni de executare pentru acţiunile restante de reconstrucţie a penitenciarelor. Respectiv, în prezent aceasta, nu se referă la celelalte domenii necesare dezvoltării sistemului penitenciar. De asemenea, structura acesteia nu corespunde Hotărîrii Guvernului nr.33 din 11.01.2007, cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”.

 

Urmare a celor expuse şi pentru a eficientiza procesul de elaborare a Strategiei, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi, prezentarea propunerilor în acest sens, pînă la data de 20 martie 2015, la adresa de e-mail: potinga@penitenciar.gov.md şi vl.cojocaru@penitenciar.gov.md, sau la adresa mun.Chişinău, str.N.Titulescu 35. Responsabil de consultare: Vladimir Cojocaru, specialist principal al Direcţiei inspectare generală şi activitate analitică, număr de telefon: (022) 409726.

 

09.10.2014 - Dezvoltarea sistemului de deţinere în arest preventiv şi de escortare a persoanelor private de libertate: Scopul organizării evenimentului este punerea în discuţie a proiectului Propunerii de Politică Publică ”Dezvoltarea sistemului de deţinere în arest preventiv şi de escortare a persoanelor private de libertate”, în mod special a opţiunilor identificate de către grupul de lucru care urmează să ducă la rezolvarea problemei ce ţine de organizarea defectuoasă a sistemului de deţinere în arest preventiv şi escortare a deţinuţilor.

 

Şedinţa va avea loc miercuri, 15 octombrie curent, ora 14.00, sala de şedinţe, et.2, str.  31 August 1989, nr. 82.    

 

Pentru confirmarea participării şi informaţii suplimentare contactaţi  consultant DAMEP Rotari Rodica, tel. (022) 201471; angajat Departamentul Instituţiilor  Penitenciare Vladimir Cojocaru tel.(022) 552090.

 

 

 

07.04.2014 - Departamentul instituţiilor penitenciare (DIP) iniţiază, procesul elaborării Concepţiei dezvoltării sistemului penitenciar pe anii 2015-2020. Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea şi eficientizarea activităţii sistemului penitenciar, pentru reafirmarea rolului acestuia în cadrul sistemului de înfăptuire a justiţiei.

De asemenea, de a stabili direcţiile principale, formele şi metodele de intervenţie –pentru o perioadă de pînă în anul 2020, în domeniile: - întreţinerii în condiţii decente a persoanelor private de libertate conform standardelor europene;

- asistenţei psihosociale şi educative a persoanelor private de libertate;

 - echivalării serviciilor medicale acordate, persoanelor private de libertate, cu cele oferite în instituţiile medicale publice.

- sporirii numărului locurilor de muncă pentru angajarea persoanelor private de libertate;

- managementului penitenciar prin descentralizarea progresivă a actului decizional pînă la nivel regional;

 - organizării escortării persoanelor private de libertate la instanţele de judecată; - consolidării managementului resurselor umane ale sistemului penitenciar;

- dotării cu echipament tehnic necesar activităţii serviciilor din penitenciare; - ajustării numărului de funcţii necesar organizării eficiente a serviciului în cadrul sistemului penitenciar, pînă la atingerea coraportului stabilit pentru instituţiile de detenţie europene;

- „demilitarizării” sistemului penitenciar, în sensul transformării acestuia dintr-o instituţie care apără în primul rînd interesele statului, într-un serviciu public, în folosul comunităţii şi care apără în primul rînd interesele şi drepturile omului;

- prevenirii şi combaterii corupţiei din cadrul sistemului penitenciar;

- dezvoltării relaţiilor de colaborare instituţională şi societatea civilă la nivel naţional şi internaţional.

La acestea urmînd, a se alinia şi alte priorităţi care să contribuie la respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate, facilitarea reintegrării sociale, precum şi de reducere a riscului degradării condiţiei individului pe parcursul executării pedepsei. Elaborarea unei noi Concepţii este determinată de faptul că, actualul document de politici „Concepţia reformării sistemului penitenciar” aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1624 din 31.12.2003, este considerată perimată şi lipsită de iniţiative semnificative noi. Deoarece, prin modificările operate în anul 2007 (Hotărîrea Guvernului Nr. 738 din 29.06.2007) în privinţa Concepţiei reformării sistemului penitenciar, termenul limită de realizare a fost prelungit din anul 2013 către anul 2020.

Prin aceasta s-au stabilit alţi termeni de executare pentru acţiunile restante de reconstrucţie a penitenciarelor. Respectiv, în prezent aceasta, nu se referă la celelalte domenii necesare dezvoltării sistemului penitenciar. De asemenea, structura acesteia nu corespunde Hotărîrii Guvernului nr.33 din 11.01.2007, cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”.

 

Urmare a celor expuse şi pentru a eficientiza procesul de elaborare a Concepţiei, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi, prezentarea propunerilor în acest sens, pînă la data de 30 aprilie 2014, la adresa de email – potinga@penitenciar.gov.md şi vl.cojocaru@penitenciar.gov.md, sau la adresa mun.Chişinău, str.N.Titulescu 35. Responsabil de consultare: Vladimir Cojocaru, specialist principal al Direcţiei inspectare generală şi activitate analitică, număr de telefon: (022) 55 90 20.